Sotning och brandskyddskontroller

Im-kanaler och rökgaskanaler skall vara anmälda till Stadsbyggnadskontoret. Dessa kanaler kräver bygglov. Stugägaren ansvarar för anmälan av sådan kanal.
Beställning av sotning eller brandskyddskontroll görs direkt till det företag som skall utföra tjänsten.

Uppgift om vilket företag som utför tjänsten i de olika distrikten inom Stockholm kommun lämnas av brandförsvaret, telefon 08–454 87 00 (växel).

Intervaller:
- rengöring/sotning vart 4e år
- brandskyddskontroll vart 8e år
Lagen är från är från 2004 och föreskrifterna från december 2005 (SRVFS 2005:9).

Brandförsvaret är ansvariga för att föreskrifterna efterlevs och de upphandlar tjänster för sotning och brandskyddskontroll. De företag som utför tjänsterna arbetar på delegation.

Mer info på  https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Sotning-och-brandskyddskontroll/