Försäljning och hembud

I vårat avtal med Stockholms stad gäller hembudsförfarande vilket innebär att du skall hembjuda stugan till föreningen till ett schablon/överlåtelse värde som godkända värderare tar fram i enlighet med FSSK värderingsutskott framtagna prislistor (kvm priser och listor) som godkänts av kommunen.

 

Värdering och försäljning - så här går det till

 • Du fyller i en hembudsblankett som lämnas in på expeditionen, alternativt skickas till vår postbox.
 • Ansvarig värderingsman från föreningen kontakta dig angående ärendet inom 30 dagar (vanligtvis snabbare), ang. tidpunkt för värdering.
 • Betalning för värderingen som för närvarande är 1500.- faktureras till den adress du uppgett enligt vårt medlemsregister.
 • Värderingen genomförs.
 • Föreligger inga problem bör överlåtelse summan informeras dig inom en vecka från att värdering utförts.
 • Ansvarig för intresselistan kontaktar säljaren när visning, överlåtelse m.m. kommer ske.


Om värderingen
Värderingen är en syn/inventering för att fastställa det av Stockholms stad godkända schablonpriset  för kolonistugor sammanställt av FSSK och är ingen besiktning av fel och brister annat än kontroll av löpande underhåll och allmänskick. Denna värdering ersätter inte en besiktning.

Båda parter har rätt att anlita sådan besiktningsman och då skall värderare från Iris delges resultat för att ev. justera värderingen. Säljaren har upplysningsplikt avseende fel och brister och skall senast vid värderingen upplysa värderaren om detta och kommer att skriftligt få intyga att inget övrigt finns att upplysa om angående fel och brister. Fel och brister som inte angivits till värderaren kan komma att belasta säljaren i efterhand.

Är man missnöjd med värderingen kan man få värderingen överprövad av FSSK värderingsutskott. Meddela föreningens värderare senast 5 dagar från att du erhållit överlåtelsevärdet för att först utröna om något fel föreligger.
Beställning av att få värderingen överprövad görs hos FSSK. Obs! att FSSK som överprövningsinstans är mycket restriktiv i sina bedömningar då dessa värderingar är den högsta instansen där värderingar utförs.

Bra att veta

 • Det åligger säljaren själv att hålla sig uppdaterad om ev. skatteregler kring försäljning och ägande av stuga. Vid frågor ang. detta kontaktas FSSK.
 • Avdrag görs för eftersatt underhåll och brister utifrån byggnadsår och typ stuga.
 • Om stugan är i ett kraftigt nedsatt skick kan stugan komma att betraktas som rivningsobjekt och ersättning för stugan uteblir, dock värderas anläggningar på tomten och ev. el inkoppling fram till elskåp.
 • Skorstenar och eldstäder skall vara sotade, provtryckta och godkända samt skall en brandskyddskontroll ha utförts som är gällande för att få ersättning för eldstäder, skorstenar och rökkanaler.
 • Om elinstallationer anses som bristfälliga kan avdrag för besiktning samt i förlängningen också  avdrag för elinstallationen att göras för att åtgärda brister som är felaktigt utförda ur elsäkerhets perspektiv. Vi är mycket måna om elsäkerheten.
 • En förteckning över bär, prydnadsbuskar, yta på grusgångar och yta på uppodlade land underlättar för värderarna men är inget krav.
 • Inget som ingår i värderingen får bortföras eller förvanskas efter värderingen.
 • Stugan skall städas och tömmas i god tid före överlämning, ev. diskussioner om lösöre för inte ske före köpet direkt med köparen. Om kvarlämnat gods som ej övertages av köparen finns kvar i stugan eller på tomten eller området har föreningen rätt att på säljarens bekostnad låta bortforsla detta.
 • Säljaren måste hålla stugan tillgänglig för visning alt. lämna nyckel till ansvarig för intresselistan.