Byggregler och bygglov

Ska du bygga ut eller till, riva eller göra ändringar på din stuga? Alternativt gallra ur mot granne, ta ner träd eller motsvarande. Fråga alltid styrelsen först. Nästan allt kräver bygglov av styrelsen och mycket måste vi gå vidare med till stadsbyggnadskontoret.

När du har fått ritningen godkänd av styrelsen, skickar du eller styrelsen in den till Stadsbyggnadskontoret och ansöker om bygglov. Mer information kan du hitta på följande länk: http://www.stockholm.se/sbk

Nya regler för uppförande av ny kolonistuga gäller avseende takhöjder och utformning efter våra nya avtal. Vi har mycket strängare tillsyn av våra områden och ofta görs kontrollsyner av myndigheter i våra områden.

Generellt gäller att stugan får vara 26m² mätt utanpå knutbrädan, vi får ha en öppen veranda i anslutning till stugan på 8m² samt en bod på 5m² samt ett växthus om 5m² max höjd 1,50m inget taktäckt utöver detta. Vi har varje år områdessyner där vi bl.a. tittar på detta.

Vad kostar det?
Ett generellt bygglovsärende i föreningen kostar 300 kr, måste ni även anmäla ärendet till stadsbyggnadskontoret tillkommer förstås deras avgifter. Föreningen står inte för bygglovsavgifter som uppkommer i samband med den enskilde medlemmens byggnationer.

Hur stort får man bygga?

Inom Iris Koloniträdgårdsförening är det endast tillåtet att uppföra och bibehålla en byggnad om maximalt 26 kvm yta (yttermått), öppen veranda om maximalt 8 kvm yta samt förråd om maximalt 5 kvm yta. Därutöver får ett trädäck om maximalt 15 kvm anläggas på lotten. Stugans höjd till taknocken får inte överstiga 3.50 m. Taklisthöjden får inte överstiga 2.20 m. Byggnaden får uppföras i endast en våning utan inredd vind.

Innan du river, bygger eller förändrar storlek, oavsett vilken byggnad det gäller, måste du alltid kontakta styrelsen för att få godkänt och i vissa fall ansöka om rivnings- eller bygglov hos kommunen.

Du ska lämna in en bygglovsblankett med dina uppgifter och en situationsplan över din tomt och planerad byggnation. Gör detta i god tid!

 

 

Har du frågor kring byggnationer, är du välkommen att kontakta bygglovsgruppen via e-post: bygglov@iriskoloni.se

Byggregler och Bygglov

 

För detta krävs bygglov:

 • Bygga ny stuga eller förråd (stuga 26 kvm, högsta nockhöjd 3,5 meter, förråd 5 kvm). Stugan skall vara klart avläsbar i förhållande till annan utbyggnad som altan eller veranda. Tak över altan/veranda skall underordna sig stugans tak och ha en lättare karaktär.

 • Bygga till stuga med t ex veranda (veranda 8 kvm)

 • Installera eldstad

 • Bygga staket/plank högre än 1,1 meter

 • Bygga mur högre än 0,5 meter

 • Växthus 

 

Åtgärd som kräver rivningsanmälan:

Rivning av stuga eller förråd

 

Vad krävs för handlingar i samband med ansökan om bygglov:

 • Korrekt ifylld ansökan. Blankett finns på föreningens expedition

 • Orienteringsplan med aktuell lott markerad

 • Situationsplan, (takplan) i skala 1:400 på måttsatt, blankt A4-papper

 • Plan, fasader, sektion av aktuell byggnad, skala 1:100 på måttsatt, blankt A4-papper

 • Eventuellt skriftligt godkännande av grannar

 • Fotografier av befintlig byggnad

 • Föreningens skriftliga godkännande på samtliga handlingar

 Kräver ej bygglov:

 • Uppföra pergola (spjälställning för klängväxter utan tak)

 • Anordna uteplats, högst 0,5 meterovan mark

 • Måla om fasad

 • Renovering av tak/fasad

 • Sätta upp solfångare som är max 2 kvm

 • Bygga staket/plank som är lägre än 1,1 meter ovan mark

 • Mulltoa (tillstånd från kommunen krävs)

 Föreningens godkännande krävs alltid vid ny/om/tillbyggnad!