6 Juni, expeditionen stängd.

Den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag. Expeditionen kommer att vara stängd denna kväll.
Nästa tillfälle att besöka expeditionen är den 13 juni kl. 18.30-19.30.


Projekt som är dåligt för våra kolonier!

Iris styrelse har fått information från Liberalerna om att det finns ett ärende som kommer att komma upp i Stadsbyggnadsnämnden för beslut 23/3–23.

Beslutet kan påverka att ett 70-tal kulturhistoriskt, värdefulla kolonistugor, varav flera från tidigt 1900-tal, kan komma att rivas eller flyttas. De föreningar som berörs är Riksby koloniträdgårdsområde, Iris koloniträdgårdsförening och Linnéa koloniområde, eftersom olika lösningar på vägdragning föreslås.

 

reader.pngFör att ladda ner Start-pm

 

Datum för beslut i Stadsbyggnadsnämnden är den 23/3.

Tillsammans har vi tre föreningar tagit fram en skrivelse som skickas till Stadsbyggnadsnämnden, med hopp om att start-pm:ets revideras gällande förslagen på vägsträckningar samt att staden, innan start-pm:et antas, vill möta oss i en dialogprocess. Skrivelsen undertecknas gemensamt av ordförandena för Iris koloniträdgårdsförening, Linnéa koloniförening och Riksby koloniträdgårdsförening, samt Stockholms koloniträdgårdar.

reader.pngLäs skrivelsen här.

 

SAMMANFATTNING

Planförslaget innebär att Riksby friområde och delar av Riksby klack, söder om Bromma flygplats omvandlas till en stadsdel med bostäder och verksamheter, i enlighet med program för Centrala Bromma. Detaljplanen ska pröva omfattning, placering och utformning av cirka 1600 bostäder, en grundskola för ca 950 elever, förskolor, allmänna platser och verksamheter. Utvecklingen av Riksby är en del av utvecklingen av centrala Bromma med Brommaplan som tyngdpunkt. Aktuell detaljplan utgör den andra etappen i arbetet med en ny stadsdel i norra Riksby.

Planområdet omfattas huvudsakligen av fastigheten Riksby 1:1 och delar av Ulvsunda 1:1 som ägs av Stockholms stad. Första beslutet om markanvisning avses göras i februari 2023 i exploateringsnämnden, och resten av planområdet avses markanvisas under 2023. Upplåtelseformen avses vara både hyresrätter och bostadsrätter.

Stadsbyggnadskontoret är positivt till planförslaget då det skapar förutsättningar för bostäder i ett attraktivt läge i Stockholm. Kopplingarna till planområdet, vad de möjliggör och deras påverkan på befintliga natur- och kulturmiljövärden behöver utredas under planarbetet. Utbyggnaden av området ska planeras så att det fungerar med pågående verksamhet på Bromma flygplats och med en framtida stadsutveckling i enlighet med översiktsplanens inriktning. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja planarbete.

 

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT PÅVERKA?

 

Nyheter kring planförslaget för centrala Bromma

Nyheter kring planförslaget för centrala Bromma

 

Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning av etapp1 vid Linta

Samrådet för planförslaget gällande etapp 1 avslutades den 7 februari 2022. Stadsbyggnadskontoret har sammanställt de skriftliga synpunkter som inkommit under samrådet. Redovisning av plansamråd samt ställningstagande inför granskning planeras tas i  stadsbyggnadsnämnden den 15 december 2022.

I nästa skede - granskning kommer förslaget att ställas ut, där man kan se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Under granskningen, som planeras äga rum under våren 2023, finns det också möjlighet att tycka till om planen innan den tas upp till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Parkslide

Flera kolonister och styrelsen har noterat att det finns bestånd av Parkslide på kolonilotter, och utanför lotterna.
Parkslide är en mycket invasiv växt och rekommenderas att det tas bort från kolonilotterna.

Vad är Parkslide?

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Om du ser Parkslide på din lott eller angränsande till din lott, hör gärna av dig till styrelsen. Vi meddelar staden och Exploateringskontoret om det finns på deras mark.

Hembud?

För er som är i säljtankar och efterfrågar hembudsblankett finns den att ladda ner här.
Fyll i blanketten och skicka den med e-post eller brev till styrelsen.

reader.png Hembudsblankett

Trygghet i en liten app

112app.pngMed 112-appen får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Du kan också automatiskt skicka din position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att snabbt komma fram till rätt plats. Läs mer på SOS Alarm

Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android i App Store och på Google Play.

 

Ladda ner appen i App Store

Ladda ner Google Play

 

 

Intern intressekö

Har stuglotten blivit för stor eller för liten, eller vill du byta område?
Iris har en intern intresselista. Hör av dig till Styrelsen för att ställa dig i den.

Inloggning till hemsidan borttagen


Inloggningen till hemsidan är borttagen. Anledningen till det är att det är för krävande att underhålla registret för inloggningar.

Medlemsinformation till årsmötet mejlas ut till resp. medlem eller skickas via post till er angivna postadress.

Bra att veta