Stockholm stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att bereda innevånare till rekreation och värdefull fritidssysselsättning.

Denna upplåtna mark ska disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön.

De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra.

 •  Byggnader på koloniträdgårdslott ska vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontrakt och vårdas väl.
   
 • Spaljéer för växter och liknande ska smälta in väl i miljön och för inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande ska hållas vårdade.

 • Träd, buskar och andra höga växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning m.m. Häckhöjd får vara max 110 cm.

 • Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar mellan olika lotter och 40 cm utanför häck/staket.

 • Bränning av trädgårdsavfall från lotten sker under vecka 18 samt 40, dock under förutsättning att så får ske och utan att förorsaka skada eller obehag för övriga inom området.

 • Vid vattning ska de vattenposter som finns inom området användas. Den som vattnar med slang eller vattenspridare får inte lämna dessa utan tillsyn.

 • Sällskapsdjur för medföras på lotten. Inom lotten ska djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund och katt ska vara kopplade utanför lotten.

 • Arbetet på lotten ska varje år påbörjas i så god tid att lotten huvudsakligen är iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp för den 1 december.

 • Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del upplåta eller överlåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har givit skriftligt medgivande. Medlem har heller inte rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

 • Kontakt med styrelsen ska i första hand ske på angiven tid på föreningens expedition.

 • I områdena finns containrar uppställda. Dessa är endast avsedda för hushållssopor. För grovsopor används lämpligtvis Stockholms Stads återvinningsstation strax bakom Plantagen vid Kvarnbacksvägen.

 • För gemensamma toalettutrymmen ansvarar respektive lottinnehavare efter särskilt städschema. Duschutrymmen och tvättställen ska rengöras efter användning för allas trevnad.