• Det är du som medlem som ansvarar för att även dina besökare efterföljer våra trafikregler.
   
 • Du ansvarar för att ha parkeringstillstånd synligt i vindrutan där så erfordras. Har du besökare finns det tillfälliga parkeringstillstånd att ansöka om på expeditionen. Vid tillfället gäller parkeringstillstånd endast området Glia.
   
 • Parkering inom området skall ske på anvisade parkeringsplatser vid all annan parkering ansvarar medlem för att ha sådan uppsikt på fordonet att det snabbt kan flyttas vid behov. Om fordon parkeras så att våra servicebilar inte kan sköta sina planerade rutinjobb så att föreningen drabbas av extra debiteringar kommer det att belasta ansvarig medlem. Gäller områden Glia och Riksby.
   
 • Fordon får inte parkera så sikten skyms eller så att passage och framkomligheten minska. fordon får ej heller parkeras i korsningar. Gäller Glia och Riksby.
   
 • Högsta tillåtna fart är MAX 10km/tim och får inte överskridas men lugn promenadtakt 6-8 km/tim är lämplig fart i området. Gäller samtliga områden.
   
 • Lastbil, lätt lastbil, släp, trailers och husvagnar får inte parkeras i området utan styrelsens eller områdesansvariges tillstånd annat än tillfälligt för i och urlastning. Tillfälligt är att anses som max 4tim. Gäller samtliga områden.
   
 • Maxtid för parkering av personbilar i området är 4veckor utan styrelsens eller områdesansvariges tillstånd. Gäller samtliga områden.